Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Toà Thánh: Quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội ôn hoà là bất khả xâm phạm

BTT UBCLHB 03
2024-07-02 14:05 UTC+7 36
Tham gia phiên họp thường kỳ lần thứ 56 của Hội đồng Nhân quyền, diễn ra trong tuần qua, Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Genève đã tuyên bố: “Như mọi quyền cơ bản khác của con người, quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội ôn hoà là bất khả xâm phạm và không thể chuyển nhượng”.

Vatican News

Bắt đầu bài phát biểu, Phái đoàn Toà Thánh cho rằng cùng với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội ôn hoà tạo thành một nguyên tắc nền tảng cho mọi xã hội dân chủ hoạt động tốt.

Do đó, điều cần thiết là phải bảo vệ quyền này nhằm thúc đẩy sự tồn tại của một xã hội đa nguyên, trong đó mọi người với quan điểm và niềm tin khác nhau có thể chung sống hoà bình. Trong bối cảnh này, phái đoàn Toà Thánh đã nhấn mạnh rằng quyền tự do hội họp ôn hoà liên quan chặt chẽ với quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và các quyền này cũng cố, phụ thuộc và liên quan lẫn nhau. Tính phổ quát của nhân quyền áp dụng cho tất cả mọi người không có trường hợp ngoại lệ, không ai có quyền tước đoạt quyền này, vì nếu không sẽ trái với bản chất nội tại của nó.

Tuy nhiên, phái đoàn Toà Thánh lưu ý thực tế trong một số trường hợp có sự áp đặt hạn chế thực thi các quyền này. Phái đoàn khẳng định: “Mọi quyền con người phải được đi cùng với một loạt nghĩa vụ và trách nhiệm phải được tôn trọng. Trong sự tương tác giữa quyền và trách nhiệm này, các cộng đồng được hình thành và bảo vệ như một phương tiện để theo đuổi công ích”.

Theo nghĩa này, phái đoàn đề cập đến những lời của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình. Trong sứ điệp này, ngài nhắc lại sự cần thiết tham gia cách dân chủ của tất cả mọi người, đòi hỏi những nỗ lực và kiên trì. Một hình thức của sự tham gia này là thực thi quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội. Nếu không có sự tham gia này nền dân chủ sẽ chỉ là hình thức. Không có sự tự do này nền dân chủ có nguy cơ mất tính chất tiêu biểu và trở nên rời rạc, thông thể giải quyết được những cuộc đấu tranh hằng ngày của các cá nhân vì nhân phẩm và xây dựng cuộc sống của họ.

Đọc bài viết gốc tại đây

Chia sẻ