Skip to content
banner
Ngày hòa bình thế giới (01/01)

Bài viết mới

Tài liệu Văn kiện Ấn phẩm

Thông Điệp Populorum Progressio (Phát Triển Các Dân Tộc)

ĐGH Phaolô VI (Ngày 26-03-1967)

.docx 275,68 kB 227 30

Thông Điệp Mense Maio (Cầu Nguyện Cho Nền Hoà Bình)

ĐGH Phaolô VI (Ngày 29-04-1965)

.docx 45,50 kB 261 28

Thông Điệp Pacem in Terris (Hòa Bình Trên Thế Giới)

ĐGH Gioan XIII (Ngày 11-04-1963)

.docx 201,72 kB 249 28

Thông Điệp Marter et Magister

ĐGH Gioan XXIII (Ngày 15-05-1961)

.docx 405,95 kB 223 32

Thông Điệp Haurietis Aquas In Gaudio

ĐGH Piô XII (Ngày 15-05-1956)

.docx 456,83 kB 245 28

Media

Video
Audio
Gallery
Power Point

CÁC CHỦ ĐỀ

calendar
Môi trường
Nhân quyền
Hòa bình
Công lý
calendar